Nr sprawy 15/DPZ/RB/7/2016 Roboty budowlane w zakresie budowy nowej i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej w Słupsku

Słupsk, dn.20.07.2016r.


OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT


„Roboty budowlane w zakresie budowy nowej i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej w Słupsku.” – nr sprawy 15/DPZ/RB/7/2016

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
Określenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane w zakresie budowy nowej i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej w Słupsku, na działkach nr 569/26, 569/25, 568/3, 568/4, 567/1, 566, 565.
     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 projekt budowlany
 przedmiar robót
 wzór umowy
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert: upływa w dniu 04.08.2016r., o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs na roboty budowlane w zakresie budowy nowej i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z terenu zlokalizowanego przy ul. Zamkowej w Słupsku”.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.08.2016r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
4. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
6. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:  najniższa cena - waga 100%.
7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
10. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz osób
6) Wzór umowy
7) Projekt budowlany, przedmiar robót.
                
 

Załączniki:

 • Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf 
 • Instrukcja dla oferentów.pdf 
 • Projekt budowlany.zip 
 • Przedmiar robót.zip 
 • STWIORB - Zamkowa.pdf 
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx 
 • Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc 
 • Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc 
 • Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt 
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy.docx 
 • Informacja o wyniku postępowania.pdf