PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru remontu dachu, przemurowania kominów i izolacji pionowej ścian fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 13 E w Słupsku.

Nr sprawy: /AWiL 1/2016 Słupsk, dn. 30.06.2016

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Długosza 13 e w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji : 24 miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 , sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie kosztorysu inwestorskie i przedmiaru robót remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Długosza 13 e w Słupsku”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 22.07.2016 r. o godz. 11.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Regina Kubik,

e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel 59 84 87 583, w godzinach od 7.00 do 10.00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

Załączniki:

  • ogloszenie.pdf 
  • Formularz ofertowy.odt 
  • Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt