PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu elewacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Reymonta 2 w Słupsku.

Nr sprawy: AW1/AW-R6/ 93 /2016 Słupsk, dn. 15.06.2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reymonta 2 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami na remont elewacji od strony ulicy w budynku Reymonta 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany z uzgodnieniami

- kosztorys inwestorski

- kosztorys nakładczy,

- przedmiar robót,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Liczba egzemplarzy w wersji papierowej:5

Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1

  1. Termin realizacji zamówienia: 27.07.2016

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 m-ce

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

    Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami na remont elewacji od strony ulicy w budynku Reymonta 2”.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 23.06.2016 r. o godz. 15.00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Dorota Jedynak,

e-mail: dorota.jedynak@pgm.slupsk.pl, tel. 59 8487610, w godzinach od 7.00 do 10.00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe Reymonta 2.pdf 
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.odt 
  • Formularz ofertowy.odt