PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 20 w Słupsku.

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy AwiL2/  92  /2016                                                    Słupsk, dn.31.05.2016r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 20

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót,  stanowiący załącznik  nr 2

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

 2. Wymagany okres gwarancji 5 lat

 3. Miejsce i termin złożenia oferty ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk – sekretariat do dnia 16.06.2016 r. godz. 10:30

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 16.06.2016 r. godz. 11:00 w siedziebie AWIL 2 pok. nr 4

 5. Warunki płatności 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Katarzyna Mróz       tel. 782 965 311 e-mail katarzyna.mroz@pgm.slupsk.pl

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 8. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 9. Załączniki:

1)   Formularz ofertowy

 1. Przedmiar robót

                                                                                                  

  ………………………………… 

  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

  _______________________________________________________________________________________

   

Załączniki:

 • Przedmiar robót - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego .pdf 
 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • zapytanie cenowe Paderewskiego 20 skan.pdf