PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania remontu posadzki piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solskiego 19 w Słupsku.

Słupsk, dn.29.04.2016 r.

Nr sprawy: AwiL1/72 /2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Solskiego 19

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: remont posadzki w piwnicy wraz z białkowaniem piwnic w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Solskiego 19 w Słupsku.

 1. Termin realizacji zamówienia: 29.07.2016 r.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

  1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „ Remont posadzki w piwnicy wraz z białkowaniem piwnic w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Solskiego 19 w Słupsku

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2016 r. o godz. 14:00

 3. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %

  6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Aleksandra Betto, e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 586, 725 757 809 w godzinach od 8:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 7, oraz Pan Sławomir Berent- zarząd wspólnoty tel. 603 780 699.

  8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

  9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  10. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

   

Załączniki:

 • Zapytanie Solskiego 19 wykonanie remontu posadzki w piwnicy.pdf 
 • oświadczenie wykonawcy.pdf 
 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc