Słupsk, dn. 24.03.2016r.
Numer sprawy: 8/DPZ/U/3/2016

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

Na stałą konserwację i nadzór techniczny platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o.  w Słupsku

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: stała konserwacja i nadzór techniczny platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o.  w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2016 do dnia 31.05.2018r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 12.04.2016r., o godz. 12:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na konserwację i nadzór techniczny platform schodowych  oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku"
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2016r. o godz. 12:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 7.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Wykaz usług