PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie remontu dachu wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien i rur spustowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 7 w Słupsku.

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

 

 

Nr sprawy : AWiL2/36/2016                                   Słupsk, dnia 17.03.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 , działająca jako administrator nieruchomości w imieniu WM Kołłataja 7   

   

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

    

   Wykonanie remontu dachu wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien i rur spustowych.

    

 1. Termin realizacji zamówienia : 3 miesiące od daty podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancji : 36 miesięcy

 3. Miejsce i termin złożenia oferty : w siedzibie AWiL2, ul. Niemcewicza 15, pok. nr 3-sekretariat lub przez e-mail: malgorzata.twarowska-wyrzykowska@pgm.slupsk.pl

  do dnia 05.04.2016r. do godz. 15.00.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.04.2016r. w miejscu zamieszkania zarządu WM

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności: przelewem, 30 dni od wystawienia faktury                                             i  bezusterkowego odbioru robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Twarowska-Wyrzykowska, tel. 59-848-76-37 lub 783-271-604.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

           

Załączniki:

 • Kollataja 7- remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych..pdf 
 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc