PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 24/24A w Słupsku.

Nr sprawy  AwiL2/  34  /2016                 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

 

                                                                                                   Słupsk, dn.  16.03.2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja AWiL2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 24/24A

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowo- kosztorysowa na termomodernizację  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 24/24A

  2.  Przedmiotu zamówienia obejmuje:

   - projekt budowlany termomodernizacji – 4 egzemplarze

   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze

   - przedmiar robót – 3 egzemplarze

   - kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze

   - dokumentacja z pkt 1-4 w wersji elektronicznej

 1. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy

 2. Termin składania ofert: do 13.04.2016r. do godz. 10:30

 3. Miejsce złożenia oferty w siedzibie AWiL2 ul. Niemcewicza 15 pok.3 – sekretariat lub przez e-mail katarzyna.mroz@pgm.slupsk.pl,

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert- 13.04.2016 r., AWiL2 ul. Niemcewicza 15, pok.4 o godz. 11:00

 5. Kryterium oceny ofert cena 100%

 6. Warunki płatności płatne w ciągu 30 dni od wystawienia faktury

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator p. Katarzyna Mróz tel. 59 848 76 53 lub tel. 782 965 311

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny wraz z preferencjami.

 10. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

   

Załączniki:

 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • Paderewskiego 24-24a dokumentacja projektowo- kosztorysowa.pdf