Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 21/DPZ/RB/2011

                                                                                                                      Słupsk, dn. 28.07.2011r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

 

 

Nr sprawy: 21/DPZ/RB/2011                                      

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76 - 200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz  Miasta Słupska

 

I.     Tryb i rodzaj zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

II.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ciągu jezdnego drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego 16-21 w Słupsku

 

III. Informacja o złożonych ofertach i wyborze ofert najkorzystniejszych:

1.Wpłynęły 4 oferty: 

1.       Przedsiębiorstwo Drogowe "DROBET" Tadeusz Broś 76-100 Sławno ul.Staszica 17a

       z ceną ryczałtową brutto 149.999,87 zł.

2.  "PERFEKTO" Usługi Ogólnobudowlane,Transportowe Krzysztof Żynis 76-200 Słupsk ul. Repelowskiego 15-17

       z ceną ryczałtową brutto 117.802,64 zł.

3  ."Drogi i Mosty" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35

z cena ryczałtową brutto 131.726,41 zł.

4  ."FURGES" Sp.z o.o. 76-251 Kończewo ul. Kolejowa 33

z cena ryczałtową brutto 130.428,55 zł.

Wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wszystkie oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

Oferty otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert

 /najniższa cena-waga 100%/

1 oferta nr 1 -78,54 pkt.     Oferta czwarta w kolejności

2 oferta nr 2 -100,00 pkt.   Oferta pierwsza w kolejności

3 oferta nr 3-  89,43 pkt.     Oferta trzecia w kolejności

4 oferta nr 4-  90,32 pkt.     Oferta druga w kolejności

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 150.000,00 zł brutto

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy "PREFEKTO"| Usługi Ogólnobudowlane, Transportowe

 Krzysztof Żynis 76-200 Słupsk ul. Repelowskiego 15-17 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

  

 

                                                                                                                  Wiceprezes Zarządu

                                                                                            

                                                                                          Mariusz Junak 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  • zawiadimienie o wyborze oferty Sobieskiego 16-21.doc