PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie remontu dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 8 w Słupsku.

 

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

 

Nr sprawy AWiL2/164/2015                                                   Słupsk, dnia 01.12.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2  działający jako administrator nieruchomości w imieniu Kołłątaja 8  

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą rynien,  rur spustowych , obróbek blacharskich  i wymianą okien strychowych  w nieruchomości Kołłątaja 8

    

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót stanowiący załącznik  nr 1 oraz opinia konserwator stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

 1. Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące

 2. Wymagany okres gwarancji : 60 miesięcy

 3. Miejsce i termin złożenia oferty : w siedzibie AWiL2, ul. Niemcewicza 15 pok. nr 3-sekretariat lub przez e-mail : malgorzata.twarowska-wyrzykowska@pgm.slupsk.pl , do dnia 16.12.2015r do godz. 10.00

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 16.12.2015r. AWiL2 ul. Niemcewicza 15 pok. nr 4 o godz. 10.15.

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności : przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Małgorzata Twarowska-Wyrzykowska  tel. 59-848-76-37 lub 783-271-604.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kosztorys ofertowy

 10. Załączniki:

 1. przedmiar robót

 2. opinia konserwatora

 3. formularz ofertowy

Załączniki:

 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • Kollataj 8- ogloszenie.pdf 
 • Opinia konserwatorska.pdf 
 • Przedmiar remot dachu.pdf