PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie instalacji domofonowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 15 w Słupsku.

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AW2/ 163 /2015                                         Słupsk, dnia  25.11.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 15.

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wykonanie instalacji domofonowej budynku tj.  jedna klatka schodowa,  8 lokali  mieszkalnych

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót*, ...................brak................................................. stanowiący załącznik  nr ...... do niniejszego zaproszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia   29.01.2016r.

 2. Wymagany okres gwarancji  3 lata

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: ul. Niemcewicza 15 76-200 Słupsk 07.12.2015r. do godz. 15.00.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 08.12.2015 r. godz. 11.00.

 5. Kryterium oceny ofert : 100% cena

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Beata Lisiecka   tel. 725 757 817 e-mail beata.lisiecka@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  Kalkulację ceny

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) .................................................    

Załączniki:

 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • zapytanie cenowe Kopernika 15 instalacja domofonowa.pdf