Nr spr.: 8/DPZ/RB/2011- Wykonywanie robót zduńskich - przestawianie pieców kaflowych w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarzadzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku w Słupsku - Modyfikacja SIWZ

Słupsk, dn. 19.07.2011r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Numer sprawy: 8/DPZ/RB/2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Do wykonawców ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonywanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. W rozdziale nr VIII pt. Wymagania dotyczące wadium , dotychczasowa treść punktu 4. otrzymuje następujące brzmienie : „4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu oryginał dokumentu zapakowany w oddzielnej kopercie należy włożyć do opakowania z ofertą, zaś kopię tego dokumentu zaleca się wpiąć do oferty. Opakowanie z wadium ma być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Wadium do przetargu na: roboty zduńskie – numer sprawy 8/DPZ/RB/2011”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. W rozdziale nr XV pt. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotychczasowy zapis punktu 3 otrzymuje następujące brzmienie : „3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A. O/Słupsk Nr 70 1240 3770 1111 0000 4068 0460 , z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - roboty zduńskie – numer sprawy 8/DPZ/RB/2011”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

Załączniki:

  • Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ_roboty zduńskie.pdf