PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wymianę okienek piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Małachowskiego 29 w Słupsku.

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AW2/137/2015                                            Słupsk, dn.   14.09.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Małachowskiego 29.

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wymiana   8  szt. okienek piwnicznych po  wykonaniu  obmiaru.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  ofertę należy złożyć w dwóch wariantach: - okienka PCV o białym profilu, rozwierno - uchylne;   - okienka PCV na zewnątrz o  profilu brązowym, wewnątrz o białym profilu, rozwierno  - uchylne;

 1. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2015r.

 2. Wymagany okres gwarancji  3 lata

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: ul. Niemcewicza 15 76-200 Słupsk 30.09.2015r.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert:  01.10.2015r.

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Beata Lisiecka  tel. 725 757 817 e-mail beata.lisiecka@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  Kalkulację ceny

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) .................................................                                          

Załączniki:

 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • zapytanie o cene Malachowskiego 29 - okienka piwniczne.pdf