PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie wymiany pokrycia dachu z wymianą rynien i rur spustowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 1 w Słupsku.

Nr sprawy AW1/AWR-3/ 147 / 2015                       Słupsk, dn. 14.07.2015r

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 1

zaprasza do złożenia oferty na :

1.1.         Przedmiot zamówienia:

wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych

1.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

przedmiar robót

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2015r.

  1. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 ul. Prusa 6, sekretariat, z dopiskiem na kopercie: Wykonanie remontu dachu z wymianą rynien i rur spustowychi  w budynku przy ul. Chopina 1 w Słupsku. Oferty można składać do dnia 28.07.2015r.

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.07.2015. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

5. Kryterium oceny ofert: cena 80%

                        gwarancja 20%

  1. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury.
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Dobosz – administrator  tel: 725 757 813, Brygida Jaworowska– członek zarządu,  tel: 784 146 311

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3)      Przedmiar robót

Załączniki:

  • Chopina 1- remont dachu.pdf 
  • Chopina 1 - remont dachu przedmiar robót.pdf 
  • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf