PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie przemurowania kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kowalska 2 w Słupsku.

Nr sprawy AwiL1/135/15 Słupsk, dn. 07.07.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 ul. Prusa 6, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kowalska 2 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych tj. Przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinny w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiej 2 w Słupsku

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie:"Przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Kowalskiej 2 w Słupsku“. Termin złożenia oferty upływa w dniu 27.07.2015r. o godz. 11:00
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwacia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 80%, gwarancja 20%,
 6. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamila Knitter – administrator nieruchomości, e-mail: kamila.knitter@pgm.slupsk.pl  tel. 59 8487590 lub 59 8487585 w godzinach od 8.00 do 15.00. Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć referencje, polisę ubezpieczeniową wykonawcy
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Wykaz robót
 13. Przedmiar robót

Załączniki:

 • Kowalska 2 przemurowanie kominów.pdf 
 • Kowalska 2 przedmiar.pdf 
 • FORMULARZ OFERTOWY.odt 
 • Wykaz robót.odt