PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie remontu dachu z przemurowaniem kominów, wymiany rynien i rur spustowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 5 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL 1/ 123/2015 Słupsk, dn. 25.06.2015r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 5 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych w budynku Zamkowa 5 w Słupsku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- przedmiar robót

- ewentualne zajęcie pasa drogowego należy do obowiązków wykonawcy

 1. Termin realizacji zamówienia 60 dni od podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta – remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych w budynku Zamkowa 5 w Słupsku”
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2015 r. do godz. 12:00
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 10.07.2015 r. o godz. 12:30, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6 pokój nr 17.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 20%
 6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Regina Kubik, e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 611, w godzinach od 8:00 do 10:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 17.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Przedmiar
 13. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załączniki:

 • WM Zamkowa 5 ogłoszenie.pdf 
 • przedmiar.pdf 
 • oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf 
 • formularz ofertowy wspólnoty.doc