Nr spr.: 14/DPZ/RB/2011- Wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe - term. skład. ofert. 28.06.2011r.

Słupsk, dn. 20.06.2011r. _________________________________________________________________________________________________________ Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu _________________________________________________________________________________________________________ Numer sprawy: 14/DPZ/RB/2011 _________________________________________________________________________________________________________ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe drewniane jednoramowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk - zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.06.2011r., nr ogłoszenia 1604751, oznaczonego przez zamawiającego numerem referencyjnym: 14/DPZ/RB/2011.

Załączniki:

  • Zapytanie z dnia 17.06.2011r.pdf 
  • Odpowiedź na zapytanie z dn. 17.06.2011r.i modyfikacja SIWZ.pdf