PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wymianę wodomierzy wody ciepłej i zimnej z odczytem radiowym w budynku wspólnoty mieszkaniowej Mochnackiego 10.

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy  AWiL2/  64  /2015                                       Słupsk, dn. 19 maja 2015 r.

..........................................................

Adresat: (nazwa i adres wykonawcy)

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mochnackiego 10 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej  z odczytem radiowym.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   - wymiana (dostawa i montaż) wodomierzy wody ciepłej szt. 35 i zimnej     szt. 35 z odczytem radiowym;

   -  wykonywanie odczytów wodomierzy 1 raz do roku (na dzień 31 grudnia)     i przekazywanie ich zamawiającemu, bez rozliczania.

 1. Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

 2. Wymagany okres gwarancji: 5 lat.

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: AWiL Nr 2 ul. Niemcewicza 15 pok. Nr 3 lub  e-mali:barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl w terminie do 02 czerwca 2015 r.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 03 czerwca 2015 r. AWiL Nr 2 ul. Niemcewicza 15   pok. 9

 5. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

 6. Warunki płatności: płatne przelewem.                                                                              ..

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ostrowska barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl tel. 59 8487654.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

Załączniki:

 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc 
 • PGM - PR1 Ogloszenie - zapytanie o cene Mochnackiego 10 wodomierze.docx