PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wymiany wodomierzy zimnej wody 8 szt. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 1A w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL1/58 /2015 Słupsk, dnia 08.05.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 1a

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Wymiana 8 szt wodomierzy w budynku przy ul. Fabrycznej 1a w Słupsku.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2015 r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Fabryczna 1 a w Słupsku.”Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2015 r.
 5. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 7. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Prondzinska- administrator, ul. Prusa 6, pok. nr 8, tel. 59 84 87 598
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kalkulację ceny- kosztorys ofertowy
 11. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

Załączniki:

 • wodomierze fabryczna 1 a.pdf 
 • OSWIADCZENIE o wykluczeniu.odt 
 • Formularz ofertowy wspólnoty-4.doc