PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dokumentacji do ujawnienia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz na mapie zasadniczej i sporządzenie aneksu do inwentaryzacji budowlanej w budynku WM Rybacka 7 w Słupsku.

Nr sprawy AwiLnr1/R-2/ 48 /2015 Słupsk, dnia 17.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Rybackiej 7

zaprasza do złożenia oferty na :

1.1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz na mapie zasadniczej – aktualizacja danych oraz sporządzenie aneksu do inwentaryzacji budowlanej budynku.

- aktualizacja mapy działki nr 436/3

- inwentaryzacja budowlana z naniesionymi zmianami

,

  1. 1.2. Liczba egzemplarzy map – 3 szt.

1.3 Liczba inwentaryzacji budowlanej – 2 szt.

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

3. Wymagany okres gwarancji:

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

4.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie dokumentacji budynku położonego w Słupsku przy ul Rybackiej 7 ”

4.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2015r o godz. 10:00

5. Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcia ofert dokona komisja w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Regina Kubik e-mail: regina.kubik@pgm.slupsk.pl, tel. 598487611 w godz. od 8:00 do 15:00 w Administaracji Wspólnot i Lokali nr przy ul Prusa 6, pokój nr 17

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Załączniki:

  • ogłoszenie.pdf 
  • oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf 
  • wyrys z mapy ewidencyjnej.pdf 
  • formularz ofertowy wspólnoty.doc