PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie malowania klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w budynku wspólnoty mieszkaniowej 3 Maja 75

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AWiL2/ 48/2015                                   Słupsk, dnia 06.05.2015

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 , działający jako administrator nieruchomości w imieniu WM 3-go Maja 75

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wykonanie malowania 4 klatek schodowych i korytarzy piwnicznych wraz z uzupełnieniem  ubytków tynku.

 1. Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancj : 24 miesiące

 3. Miejsce i termin złożenia oferty : w siedzibie AWiL2, ul. Niemcewicza 15 pok. nr 3 sekretariat lub przez e-mail malgorzata.twarowska-wyrzykowska@pgm.slupsk.pl

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2015r. AWiL2 ul. Niemcewicza 15 pok. nr 4 o godz. 15.00

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności :  przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Małgorzata Twarowska-Wyrzykowska tel. 59-848-76-37 lub 783-271-604

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys oferowy.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

                                                                                                

………………………………… 

Załączniki:

 • 3-go Maja 75-malowanie klatek.pdf 
 • Formularz ofertowy wspólnoty.doc