PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku ogłasza zapytanie o cenę wykonania dokumentacji projektowej remontu balkonu i tarasu na ścianie szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 32 w Słupsku

Nr sprawy: AWiL1/ 31 /2015 Słupsk, dn. 08.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 32” w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie remontu balkonu i tarasu na ścianie szczytowej budynku przy ul . Armii Krajowej 32 w Słupsku.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wytyczne konserwatorskie wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

5. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 22.04.2015 r. do godz. 15.00

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcia ofert dokona pełnomocnik wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator Małgorzata Kowalczyk-Bekier, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl, tel. 598487596 w godz. od 8.00 do 15.00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój 16.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.. Do oferty należy dołączyć kalkulację (kosztorys ofertowy) na wykonanie robót budowlanych.

10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Załączniki: 1) Formularz ofertowy; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) Wytyczne konserwatorskie.

 

Załączniki:

  • AK 32 zapytanie cenowe.pdf 
  • wytyczne konserwatorskie.pdf 
  • oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf 
  • formularz ofertowy wspólnoty.doc