PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku ogłasza zapytanie o cenę wykonania wymiany pionów WLZ z wymianą szafek licznikowych oraz zamontowaniem oświetlenia na czujki ruchu w sześciu klatkach schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Anny Gryfitki 7 w Słupsku

Nr sprawy AW1/AW-R4/15/2015                                                 Słupsk, dnia 30.03.2015r

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Anny Gryfitki 7

zaprasza do złożenia oferty na :

1.1. Przedmiot zamówienia: wykonanie wymiany pionów WLZ z wymianą szafek licznikowych oraz zamontowaniem oświetlenia na czujki ruchu w sześciu klatkach schodowych

 1. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancji: 36 miesiecy

 3. Miejsce i termin złożenia oferty:

  4.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej   Sp. z o.o.   w   Słupsku,   Administracja   Wspólnot  i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie z dopiskiem na kopercie: „Oferta – wykonanie wymiany pionów WLZ z wymianą szafek licznikowych oraz zamontowaniem oświetlenia na czujki ruchu w sześciu klatkach schodowych w Słupsku przy ul. Anny Gryfitki 7.

  4.2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2015r o godz. 9:00

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.04.2015r o  godz.9:30  w  Administracji  Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6, pokój nr 8

 5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:   administrator   p.  Krzysztof Kisiel e-mail: krzysztof.kisiel@pgm.slupsk.pl, tel. 59 8487 580,  w godz. od 7:00 do 15:00 w Administaracji Wspólnot i Lokali nr przy ul Prusa 6, pokój nr 8

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty załączyć kosztorys szczegółowy.

 8. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 9. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • zapytanie Gryfitki 7.pdf 
 • oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf 
 • formularz ofertowy wspólnoty.doc