PGM Sp. z.o.o. AWiL 1 w Słupsku ogłasza zapytanie o cenę wykonania kosztorysu inwestorskiego na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sierpinka 6 w Słupsku

Nr sprawy AWiL1/R-1/      /2015                    Słupsk, dnia 26.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Sierpinka 6”  w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

2. Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sierpinka 6 w Słupsku”.                                                                                       

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (przedmiar robót, kosztorys nakładczy)  w zakresie: wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomości  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sierpinka 6  w Słupsku.

Liczba egzemplarzy w wersji papierowej:4                                                                                   

Liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej:1

3. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy.

4. Wymagany okres gwarancji 24 miesięcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu  13.04.2015 r. do godz. 10:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat (pokój nr 6).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wymianę pionów wodnych  i kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sierpinka 6  w Słupsku”.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Alicja Paduch administrator  nieruchomości, e-mail: alicja.paduch@pgm.slupsk.pl tel. 59 8487588 w godzinach od 8.00 do 10.00  i od 13.00 do 16.00 Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

10. Załączniki:

1) formularz ofertowy

2) oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia.

 

Załączniki:

  • Sierpinka 6.pdf 
  • Oświadczenie Wykonawcy.odt 
  • Formularz ofertowy (1).doc