Numer sprawy: 11/DPZ/U/2/2015 Konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

Słupsk, dn. 19.02.2015r.
Numer sprawy: 11/DPZ/U/2/2015

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

Konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości  przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku.
3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 1.03.2015 do dnia 31.03.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 26.02.2015r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta - Konkurs na konserwacja i nadzór techniczny dźwigów zainstalowanych w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2015r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz usług
6) Wykaz osób
7) Wzór umowy

 

 

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf 
  • Instrukcja dla Oferentów.pdf 
  • Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc 
  • Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc 
  • Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc 
  • Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc 
  • Zalacznik nr 5 Wykaz osób.docx 
  • Załącznik nr 6 Wzór umowy.odt 
  • Informacja o wyniku postępowania.pdf