KONKURS OFERT - Nr sprawy:14/DPZ-13A/2011 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl, – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert. 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi ) 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej Słupsk oraz na terenach nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Administrację Wspólnot i Lokali nr 1 (AWiL-1) PGM Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Prusa 6. Zakres usług dla każdego pokosu obejmuje między innymi : - przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.), - skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi - przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji), - dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi, - zgrabienie skoszonej trawy, - zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni, - wywiezienie trawy z pokosu 3.1. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie dla części nr 1 określa załącznik nr 6 do SIWZ, 3.2. Powierzchnia jednokrotnego koszenia trawników na części nr 1 wynosi 55.351,70 m2 3.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Pełna treść ogłoszenia oraz wzory formularzy i wykaz terenów znajdują się w załącznikach poniżej