Słupsk, dn. 28.10.2014r.
Numer sprawy: 26/DPZ/U/10/2014

KONKURS OFERT
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu  i utwardzenie wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 19 – 20 zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu na teren nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 19 – 20 zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.  Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z PN i zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Dokumentacja ma być  przygotowana do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Dokumentacja spełniać będzie wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania.
4. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.
5. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 7.11.2014r., o godz. 09:00
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
" Oferta - Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu i utwardzenie wjazdu działki przy ul. Wojska Polskiego 19-20” "
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.11.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.
6. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
8. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
9. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
10. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
11. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
12. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy