Słupsk, dn. 25.03.2011r.__ Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, NIP 839-000-79-64; Regon: 771285155 tel. (059) 84 87 510 fax (059) 84 28 048 e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl adres strony internetowej: www.pgm.slupsk.pl Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Słupska gospodarującego zasobem Skarbu Państwa, wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa nr 3, NIP 839-100-55-07 __ Nr sprawy: 12/DPZ/U/2011 __Do wykonawców __Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku Nieruchomości położone są na działce Nr 482/2 ___Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: Rozdział VIII SIWZ pt. „Wymagania dotyczące wadium” Dotychczasowa treść w/w rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: „Nie wymaga się wnoszenia wadium” Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana w ten sposób modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Wykonawców. Dokonana modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko