Numer sprawy: 10 /DPZ-13A/U/2011 KONKURS OFERT na wykonanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. __Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na: __Wykonywanie usług powszechnej deratyzacji w budynkach PGM Sp. z o.o. w Słupsku. II. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących, (np. Foxsan, Detroks, Baraki itp.) dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 4 do I.W.Z. Termin realizacji zamówienia : I etap w terminie do 15 .04 2011r. ; II etap od 15.09.2011r. do 15.10.2011r. __Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 4 /sekretariat/ __Termin składania ofert: upływa w dniu 18 03 2011r., o godz. 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - Konkurs ofert na usługi deratyzacji” __Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul Tuwima 4 pokój nr 6 /Zamówienia publiczne/ dn.18.03.2011r. o godz. 10:15 __Warunki płatności : 30 dni. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Mirosław Dańko tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do istotnych warunków zamówienia. __Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena – waga 100%. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. „Prawo Zamówień Publicznych”.